FANDOM


په ټوله نړۍ کې چې څوک د کوم بل هیوا د په چا روکې ګوتې وهي نو د وی یې په خپلو کورنیو چا روکې لا سوهنه ګڼي . ځکه یې لا سوهنه ګڼي چې هغوی ټولې دونیا ته د خپل پلا ر نیکه د میرا ت (میرا ث) په توګه ګوري . وا یي چې د پلا ر نیکه په ځمکه یي لمر نه پریوتو . له همد ې کبله بل چا ته د د ې حق نه ورکوي چې سر قد رې هم را پورته کا ندي او بیا دې لا ځا ن د نړۍ په وا ک کې شریک وبولي .
هر څو ک چې د دونیا په بل هیوا د کې ګوتې وهي ، د وی یې ما جرا جویا ن او تیری کوونکي ګڼي . ځکه یې ما جرا جویا ن او تیری کوونکي ګڼي چې د د وی په د ا خلي چا رو ( نړۍ وا لو چا رو ) کې لا سوهنه کوي . د نړۍ برمته کید ل او ولجه کید ل یواځې د همد وی د شا ن سره ښا یي . خود نو، د ا یې میرا ثي حق د ی !
که ریشتیا ووا یو نو نړۍ خویې نیژد ې ټوله فتحه کړې هم ده . نور لا څه خد ا ی وهلي د ي چې د پرد یو هیوا د ونوپه چا روکې مد ا خله وکړا ی شي .
لا تینه امریکا خو د د وی میراثي فتحه شوی لویه وچه د ه . په خد ا ی که هلته ترې څوک سر جګولا ی شي . مخا مخ او یا په غیرې مستقیمه توګه یې کنترولوي . کیوبا او یو څو نوروته خو یې زړه شین د ی ،لیکین خپلې وارې ته ګوري .
افریقا ته که یې شوق را ولا ړ شي نو ا ن د کومې بلې لویې وچې د پوځي ا ډ ونه یې ویشتلی اود ویشتلو د پا ره بیا یوه با نه (بها نه) هم جوړولا ی شي. که افریقا یا ن یې مني او یا نه ، خو هغه لویه وچه د د وی تر بشپړې فتحې لا ند ې ده .
د اروپا په ا ړه هډ ود ې ته ضرورت نه شته چې ووا یو د فتو حا تو په ډ له کې یې شمیرل کیږي . اروپا یا ن خویې د نا تو په جغ کې ښکیل د ي . یوګو سلا ویا یې ترې څنګه وپا شله ! څنګه یې په کې د خپلې خوښې حکومتونه جوړکړل ! څنګه یې ورله مشروتښتا وه او د ها ګ ( دین ها خ ) نړۍ وا لې محکمې ته یې ورسا وه او بیا یې . . .
د وی خو به د ا پیکر(فکر) کوي چې ا فغا نستا ن به هم د یوګوسلا ویا په برخه لیک (سرنوشت) اخته کا ند ي ، لیکین خد ا ی مې دې غټه خبره په سرکې نه ما توي ،دا ا یله په ا یله یو خیا ل دی . انشا الله چې د د وی د ا غټه خبره په سرکې ما ته ده . بیا یې وایم چې ا نشا الله ، ما ته د ه .
خویره : دا به هم ووا یم چې په دونیا کې کې کوم آ بۍ راوړې زوي وچې د د وی په کورنیو چا رو (د ټولې نړۍ په چا رو) کې یې له خولې نه یو سپوڼ قد رې هم ویستلا ی وي ؟
اسیا خویې د خپلو« نیکونو» ، « ورنیکونو» ، « غورنیکونو» اوحتا « ډ ر نیکونو» اډ ه د ه . « د لوي هند رژیم خولا تر اوسه هم د ا نګریزا نو(د دوی د نیکونو) د سکرټریت په سیستم چلیږ ي . یا نې چې مشرا ن یې د سکرټرا نو د ند ې سرته رسوي او ا صلي وا ک اختیا ر د بل چا سره دی » .
اوس اوس ، نن سبا خو لا په دې زړه ښه کوي چې ا فغا نستا ن یې یو مخ فتحه کړی د ی اولا همد اسې به یې سا تي !؟ د دې فتحې په لومړیو د وه درې ورځوکې یې د ا سې ډنډوره وغږوله چې د ټول هیوا د د ځمکې د پا سه د فضأ کنترول د دوی په لا س کې دی .
هو! له هوا نه یې په خپل زبرځوا ک سره زمونږ د مودو مودو او کلونوکلونو پوځي موهیما ت د وخت د پوځونوسره یو ځا ی خچ پچ او د خا ورو سره خا ورې کړل .
د فضأ دنیولونه وروسته یې دځمکې فتحې ته ملا وتړله . چې په کا نټنرونو کې یې له ژوند یو ا فغا نا نو نه د وینو لښتي وبهول نو د بشپړې نیونې د بري ا علا م یې هم وکړ . د لته لا لګیا ووچې په ټول ا فغا نستا ن کې ولا ړه لوټه پری نه دي ، نوپه د ې وخت کې یې په ا یرسنا که (حریصا نه) توګه عراق ته هم مخه شوه . ویل یې : چې نیسو یې نو ښه به د ا وي چې ټول یو ځا ی فتحه کړو . هلته یې هم یوه بیسا ري خریټۍ (ا نډوخر) جوړه کړه چې ډ یرې فتحې او لاس ته را وړنې یې په نصیب شوې .
د نورو فتحو په لړ کې یې یوه لویه فتحه د ا وه چې یوې ښا یستوکې شین سترګې جینۍ د یوه عرا قي نه چې ورسره بند ي و ، جا مې وویستلې او د ځا ن سره یي نا روا عمل ته مجبورکړ. هغې ځا ن ته کمرې او وید یو کمرې هم په څوکړې وې چې د خپل هیوا د دا ستر بری او ستر ویا ړد یا د ګا ر په ډ ول خوند ي کړي . هغې ورته ځکه د لوی فتحې په سترګه کتل چې یو عرا قی د ا سې عمل ته مجبوروي چې په اسلا م کې منې(منع) اولویه ګونا ده . ځکه خویې په ډ که خوله او مستۍ خند لې او کمرې ته یې رڼې رڼې غړولې . د نورو بند یا نو کیسې د ویلو نه د ي ، خو د ا هم د دوی په جیل کې یوه نا پړیته او نه هیرید ونکې لویه فتحه (!؟ ) وه .
په عراق کې خو یې د ټول و ژنې وسلې پید ا نه کړې او« مستر بوش » هم د ها ګ نړۍ والې محکمې لکه د « میلا شوویچ » په څیر ها لیند ته ورکش نه کړ . لیکین هغوی د یوه مستقل اوبرم لرونکي هیوا د د قا نوني مشرصدام حسین غر غره کول ، خپله لویه فتحه (!؟) وګنله . نور نو که د خپل ولس یوشمیر بچي یې هغې دونیا ته ولیږل او یا یې عراقی ولس د وینو په سمند رکې ورلا هو کړ ، د هغه یې پې څه ؟ نه د هغه په خپله ، نه د هغه د میرمنې اویا د وونوڼوکوم شین نوک ته زیا ن ورسید و او نه یې هم کوم ویښته را ورژید و . ویم(وا یم) که دومره غټ د روغ لکه په عراق چې وروتپل شول ، بل چا ویلي وای نو اوس به یې تــا بــو ت په کوم سمند رکې د نهنګا نو سره یو ځا ی چکرې وهلا ی ؟
اوچې په عراق کې لږ غونتکې (غوند ې) تم شول نو د سره یې په ا فغا نستا ن د غوڅکیو (سخوند رو)غویمنډ توند کړ.
دافغانستا ن فتحې ته خویې د ا سې ټینګ کمر بند ونه تړلي د ي چې ګویا دا فتحه به تل ترتله او سرترسره وي . ځکه : یو خو به د خپلو « ور » او « غور » نیکونو (انګریزا نو) بد له وا خلي او بل به ترې په دې ټوله سیمه کې څوک سر جګ نه کړي . د وی په ښه خا نتما (مغروره ) توګه پتیلې ده چې کوم د اسې هیوا د سر را پورته نه کړي چې په ټوله نړۍ کې د د وی په کورنیو چا روکې لا سوهنه وکړي .
د ا په د ې کونج اوهغه کونج کې چې یونیم هیوا د ځا ن ته غره او د وی ته سر نه ټیتوي ، د رنګا رنګ چلوټو او ټګۍ د ا مونه یې ورته ا یښود لي دي .
هغوی د ونیا فتحه کوي (!؟) ، څه خوشې خبرې خونه د ي . چې وس یې وشي نوپه والله که په ټوله خا وره کې یې ولا ړه لوټه پریږد ي . ارو مرو به ورته یود اسې ما ین ږد ي لکه د شوروي ا تحا د یو پخوانی مشر ، چې په چا ود لو سره یې ځوا ک د اتوم بم نه هم زیا ت وي . د دغه ما ین میرمنه به هم ښا یي یوه د ا سې مکا ره وي چې د د وی سره ښه پخه څا رګریزه یا را نه ولري .
*****
دغو فا تحینوچې د ا فغانستا ن فضأ په ټولیز ډ ول فتحه کړه ، نو بیا وار د دې هیواد سیمه ییزواو ځمکنیو فتحو ته را ورسید و .
د ویتنا م یوه برخه یې هم لکه د ټول افغا نستا ن د فضأ په څیر فتحه کړې وه او څولسیزې خړا وې یې په کې وکړې ، خو چې د بشپړې فتحې خیا ل لیوني کړل نو سنګک شول . د خپلو سویلي ویتنا میا نو دوستا نو سره یو ځا ی د ا سې په شا شول چې د غه دو ستا ن به یې د دوی د الوتکو په وزرونو پورې نښتل چې له ویتنا مه په خیر پښې وبا سي او ...
اوس چې غوا ړي افغا نستا ن هم ګوډ په ګوډ او کلي په کلي فتحه کړي نو خدای دې ورته خیرکړي . ځکه د ې ورته خدای خیر کړي چې یو خودا ولس یو نه تسلیمیدونکی ولس دی اوبل دا چې : د فتحود پا ره خو په تیرتا ریخ کې هم د لته څو څو وارې نور ډ یر ځوا کمن فا تحین د زیا تو زوروروځوا کونو سره ښه په د با ب راغلي وو، لیکین پرتوګا ښونه ( بګې ـ پټئ ) یې وشلید ل او زمونږ غرنئ د رې یې ولړلې .
*****
د دې نویو فا تحینو لومړنۍ فتحه ان له روزګا ن نه پیل شوه . د شپې د یوه وا ده په ډ نګه ډ ونګه با ند ې یې یوه نا ترسه بمبا ري وکړه اوهغه یې فتحه کړ . ورپسې فتحه یې هغه وه چې د یوې کورنۍ په موټر یې بم وغورځا وه . یا ده کورنۍ زیا رت ته روا نه وه . بیا نوورپسې ډ یرې فتحې شرو شوې . په کند ها ر، هلمند ، روزګا ن ، زابل ، خوست ، پکتیا ، پکتیکا ، کند وز، کا پیسا ، او نور و ډ یرو ولا یتونو اوسیموکې له ورته پیښو نه فا تح را ووتل چې سریې بیا د شینوا رو ود ونواو کوژد نوته و ر ووت . په ننګرها ر او لغما ن کې یې په دا سې فتحو ښې شند ې وکړې او چې خبره د کونړ درې ته ورسید ه نو د دې د رې په برسر کې یې نورستا ن څو څو وارې لوټې لوټې کړاو بیا ترې په بري سره را ووتل (!؟) . « د ا ( د خپلوا کۍ د جګړې څلورمه جبهه ) هغه مورچل د ی چې نیکونویې د لته هم ښه ورځ نه ده لید لې » . چې د ا سما راو پیج د رې یې ښې ستي پتي کړې نو سریې وټه پورته ورسید و . د وټه پور ترڅنګ یې د مرورې د کلي نه هم د وړې پورته کړې ، خو د هغه زړور کلي خلک ترې مرور نه شول . له زړونو به یې خدای خبر وي . په نرنګونو، با ډ یل ، د یوه ګل او نورو سیمو او ولسوالیو یې هم ډ یرې کرکجنې ترپلې وکړې او چې خبره د « غا زي ا با د » ولسوالۍ ته ورسید ه نو :
د هغوی د دغې سیمې د د نګو د نګوغرونواواوچتواوچتو سرونو د با زا نو او زمرو نه هم لکه د نورکونړپه څیر سترګه ونه سوه او له یوه سره یې لوي وا ړه ـ نر او ښځې ، زاړه او ځوا نا ن په وینو کې لت پت کړل . له شپیتو تر اویا او ان تر پینځه اویا پورې طا لبا ن (!؟) یې وځپل او یو ډ یر « ستـــــــــــــــربری » یې په نصیب شو . د کونړ په ولا یت کې د ا ځکه د هغوی ډ یره « لویه فتحه » وه چې څو تنه طا لبا ن ( ما شوما ن ) یې د جګړې د ډ ګر(!؟) نه ژوند ي هم نیولي وو . هغوی چې یې د ا سد ابا د د روغتون نه د ولتي ها ل ته یوړل ، نو ولسمشر هغه طا لب په غیږ کې اوچت کړچې په ټپۍ پښه او نور وجود یې لا پلسترونه لګید لي وو. د امریکني جنرا ل پا م یې هم وروا ړا وه او بیا یې پې له سترګې نه یوه تو ده اوښکه ورتوی شوه . د دغه ستر بري په وړا ند ې ( په مقا بل کې ) بیله ا وښې تویولونه
، نورنو هغه خوا رکي څه کولا ی شول ؟ « پا ی »