FANDOM


په ټوله نړۍ کې چې څوک د کوم بل هیوا د په چا روکې ګوتې وهي نو د وی یې په خپلو کورنیو چا روکې لا سوهنه ګڼي . ځکه یې لا سوهنه ګڼي چې هغوی ټولې دونیا ته د خپل پلا ر نیکه د میرا ت (میرا ث) په توګه ګوري . وا یي چې د پلا ر نیکه په ځمکه یي لمر نه پریوتو . له همد ې کبله بل چا ته د د ې حق نه ورکوي چې سر قد رې هم را پورته کا ندي او بیا دې لا ځا ن د نړۍ په وا ک کې شریک وبولي .
هر څو ک چې د دونیا په بل هیوا د کې ګوتې وهي ، د وی یې ما جرا جویا ن او تیری کوونکي ګڼي . ځکه یې ما جرا جویا ن او تیری کوونکي ګڼي چې د د وی په د ا خلي چا رو ( نړۍ وا لو چا رو ) کې لا سوهنه کوي . د نړۍ برمته کید ل او ولجه کید ل یواځې د همد وی د شا ن سره ښا یي . خود نو، د ا یې میرا ثي حق د ی !
که ریشتیا ووا یو نو نړۍ خویې نیژد ې ټوله فتحه کړې هم ده . نور لا څه خد ا ی وهلي د ي چې د پرد یو هیوا د ونوپه چا روکې مد ا خله وکړا ی شي .
لا تینه امریکا خو د د وی میراثي فتحه شوی لویه وچه د ه . په خد ا ی که هلته ترې څوک سر جګولا ی شي . مخا مخ او یا په غیرې مستقیمه توګه یې کنترولوي . کیوبا او یو څو نوروته خو یې زړه شین د ی ،لیکین خپلې وارې ته ګوري .
افریقا ته که یې شوق را ولا ړ شي نو ا ن د کومې بلې لویې وچې د پوځي ا ډ ونه یې ویشتلی اود ویشتلو د پا ره بیا یوه با نه (بها نه) هم جوړولا ی شي. که افریقا یا ن یې مني او یا نه ، خو هغه لویه وچه د د وی تر بشپړې فتحې لا ند ې ده .
د اروپا په ا ړه هډ ود ې ته ضرورت نه شته چې ووا یو د فتو حا تو په ډ له کې یې شمیرل کیږي . اروپا یا ن خویې د نا تو په جغ کې ښکیل د ي . یوګو سلا ویا یې ترې څنګه وپا شله ! څنګه یې په کې د خپلې خوښې حکومتونه جوړکړل ! څنګه یې ورله مشروتښتا وه او د ها ګ ( دین ها خ ) نړۍ وا لې محکمې ته یې ورسا وه او بیا یې . . .
د وی خو به د ا پیکر(فکر) کوي چې ا فغا نستا ن به هم د یوګوسلا ویا په برخه لیک (سرنوشت) اخته کا ند ي ، لیکین خد ا ی مې دې غټه خبره په سرکې نه ما توي ،دا ا یله په ا یله یو خیا ل دی . انشا الله چې د د وی د ا غټه خبره په سرکې ما ته ده . بیا یې وایم چې ا نشا الله ، ما ته د ه .
خویره : دا به هم ووا یم چې په دونیا کې کې کوم آ بۍ راوړې زوي وچې د د وی په کورنیو چا رو (د ټولې نړۍ په چا رو) کې یې له خولې نه یو سپوڼ قد رې هم ویستلا ی وي ؟
اسیا خویې د خپلو« نیکونو» ، « ورنیکونو» ، « غورنیکونو» اوحتا « ډ ر نیکونو» اډ ه د ه . « د لوي هند رژیم خولا تر اوسه هم د ا نګریزا نو(د دوی د نیکونو) د سکرټریت په سیستم چلیږ ي . یا نې چې مشرا ن یې د سکرټرا نو د ند ې سرته رسوي او ا صلي وا ک اختیا ر د بل چا سره دی » .
اوس اوس ، نن سبا خو لا په دې زړه ښه کوي چې ا فغا نستا ن یې یو مخ فتحه کړی د ی اولا همد اسې به یې سا تي !؟ د دې فتحې په لومړیو د وه درې ورځوکې یې د ا سې ډنډوره وغږوله چې د ټول هیوا د د ځمکې د پا سه د فضأ کنترول د دوی په لا س کې دی .
هو! له هوا نه یې په خپل زبرځوا ک سره زمونږ د مودو مودو او کلونوکلونو پوځي موهیما ت د وخت د پوځونوسره یو ځا ی خچ پچ او د خا ورو سره خا ورې کړل .
د فضأ دنیولونه وروسته یې دځمکې فتحې ته ملا وتړله . چې په کا نټنرونو کې یې له ژوند یو ا فغا نا نو نه د وینو لښتي وبهول نو د بشپړې نیونې د بري ا علا م یې هم وکړ . د لته لا لګیا ووچې په ټول ا فغا نستا ن کې ولا ړه لوټه پری نه دي ، نوپه د ې وخت کې یې په ا یرسنا که (حریصا نه) توګه عراق ته هم مخه شوه . ویل یې : چې نیسو یې نو ښه به د ا وي چې ټول یو ځا ی فتحه کړو . هلته یې هم یوه بیسا ري خریټۍ (ا نډوخر) جوړه کړه چې ډ یرې فتحې او لاس ته را وړنې یې په نصیب شوې .
د نورو فتحو په لړ کې یې یوه لویه فتحه د ا وه چې یوې ښا یستوکې شین سترګې جینۍ د یوه عرا قي نه چې ورسره بند ي و ، جا مې وویستلې او د ځا ن سره یي نا روا عمل ته مجبورکړ. هغې ځا ن ته کمرې او وید یو کمرې هم په څوکړې وې چې د خپل هیوا د دا ستر بری او ستر ویا ړد یا د ګا ر په ډ ول خوند ي کړي . هغې ورته ځکه د لوی فتحې په سترګه کتل چې یو عرا قی د ا سې عمل ته مجبوروي چې په اسلا م کې منې(منع) اولویه ګونا ده . ځکه خویې په ډ که خوله او مستۍ خند لې او کمرې ته یې رڼې رڼې غړولې . د نورو بند یا نو کیسې د ویلو نه د ي ، خو د ا هم د دوی په جیل کې یوه نا پړیته او نه هیرید ونکې لویه فتحه (!؟ ) وه .
په عراق کې خو یې د ټول و ژنې وسلې پید ا نه کړې او« مستر بوش » هم د ها ګ نړۍ والې محکمې لکه د « میلا شوویچ » په څیر ها لیند ته ورکش نه کړ . لیکین هغوی د یوه مستقل اوبرم لرونکي هیوا د د قا نوني مشرصدام حسین غر غره کول ، خپله لویه فتحه (!؟) وګنله . نور نو که د خپل ولس یوشمیر بچي یې هغې دونیا ته ولیږل او یا یې عراقی ولس د وینو په سمند رکې ورلا هو کړ ، د هغه یې پې څه ؟ نه د هغه په خپله ، نه د هغه د میرمنې اویا د وونوڼوکوم شین نوک ته زیا ن ورسید و او نه یې هم کوم ویښته را ورژید و . ویم(وا یم) که دومره غټ د روغ لکه په عراق چې وروتپل شول ، بل چا ویلي وای نو اوس به یې تــا بــو ت په کوم سمند رکې د نهنګا نو سره یو ځا ی چکرې وهلا ی ؟
اوچې په عراق کې لږ غونتکې (غوند ې) تم شول نو د سره یې په ا فغا نستا ن د غوڅکیو (سخوند رو)غویمنډ توند کړ.
دافغانستا ن فتحې ته خویې د ا سې ټینګ کمر بند ونه تړلي د ي چې ګویا دا فتحه به تل ترتله او سرترسره وي . ځکه : یو خو به د خپلو « ور » او « غور » نیکونو (انګریزا نو) بد له وا خلي او بل به ترې په دې ټوله سیمه کې څوک سر جګ نه کړي . د وی په ښه خا نتما (مغروره ) توګه پتیلې ده چې کوم د اسې هیوا د سر را پورته نه کړي چې په ټوله نړۍ کې د د وی په کورنیو چا روکې لا سوهنه وکړي .
د ا په د ې کونج اوهغه کونج کې چې یونیم هیوا د ځا ن ته غره او د وی ته سر نه ټیتوي ، د رنګا رنګ چلوټو او ټګۍ د ا مونه یې ورته ا یښود لي دي .
هغوی د ونیا فتحه کوي (!؟) ، څه خوشې خبرې خونه د ي . چې وس یې وشي نوپه والله که په ټوله خا وره کې یې ولا ړه لوټه پریږد ي . ارو مرو به ورته یود اسې ما ین ږد ي لکه د شوروي ا تحا د یو پخوانی مشر ، چې په چا ود لو سره یې ځوا ک د اتوم بم نه هم زیا ت وي . د دغه ما ین میرمنه به هم ښا یي یوه د ا سې مکا ره وي چې د د وی سره ښه پخه څا رګریزه یا را نه ولري .
*****
دغو فا تحینوچې د ا فغانستا ن فضأ په ټولیز ډ ول فتحه کړه ، نو بیا وار د دې هیواد سیمه ییزواو ځمکنیو فتحو ته را ورسید و .
د ویتنا م یوه برخه یې هم لکه د ټول افغا نستا ن د فضأ په څیر فتحه کړې وه او څولسیزې خړا وې یې په کې وکړې ، خو چې د بشپړې فتحې خیا ل لیوني کړل نو سنګک شول . د خپلو سویلي ویتنا میا نو دوستا نو سره یو ځا ی د ا سې په شا شول چې د غه دو ستا ن به یې د دوی د الوتکو په وزرونو پورې نښتل چې له ویتنا مه په خیر پښې وبا سي او ...
اوس چې غوا ړي افغا نستا ن هم ګوډ په ګوډ او کلي په کلي فتحه کړي نو خدای دې ورته خیرکړي . ځکه د ې ورته خدای خیر کړي چې یو خودا ولس یو نه تسلیمیدونکی ولس دی اوبل دا چې : د فتحود پا ره خو په تیرتا ریخ کې هم د لته څو څو وارې نور ډ یر ځوا کمن فا تحین د زیا تو زوروروځوا کونو سره ښه په د با ب راغلي وو، لیکین پرتوګا ښونه ( بګې ـ پټئ ) یې وشلید ل او زمونږ غرنئ د رې یې ولړلې .
*****
د دې نویو فا تحینو لومړنۍ فتحه ان له روزګا ن نه پیل شوه . د شپې د یوه وا ده په ډ نګه ډ ونګه با ند ې یې یوه نا ترسه بمبا ري وکړه اوهغه یې فتحه کړ . ورپسې فتحه یې هغه وه چې د یوې کورنۍ په موټر یې بم وغورځا وه . یا ده کورنۍ زیا رت ته روا نه وه . بیا نوورپسې ډ یرې فتحې شرو شوې . په کند ها ر، هلمند ، روزګا ن ، زابل ، خوست ، پکتیا ، پکتیکا ، کند وز، کا پیسا ، او نور و ډ یرو ولا یتونو اوسیموکې له ورته پیښو نه فا تح را ووتل چې سریې بیا د شینوا رو ود ونواو کوژد نوته و ر ووت . په ننګرها ر او لغما ن کې یې په دا سې فتحو ښې شند ې وکړې او چې خبره د کونړ درې ته ورسید ه نو د دې د رې په برسر کې یې نورستا ن څو څو وارې لوټې لوټې کړاو بیا ترې په بري سره را ووتل (!؟) . « د ا ( د خپلوا کۍ د جګړې څلورمه جبهه ) هغه مورچل د ی چې نیکونویې د لته هم ښه ورځ نه ده لید لې » . چې د ا سما راو پیج د رې یې ښې ستي پتي کړې نو سریې وټه پورته ورسید و . د وټه پور ترڅنګ یې د مرورې د کلي نه هم د وړې پورته کړې ، خو د هغه زړور کلي خلک ترې مرور نه شول . له زړونو به یې خدای خبر وي . په نرنګونو، با ډ یل ، د یوه ګل او نورو سیمو او ولسوالیو یې هم ډ یرې کرکجنې ترپلې وکړې او چې خبره د « غا زي ا با د » ولسوالۍ ته ورسید ه نو :
د هغوی د دغې سیمې د د نګو د نګوغرونواواوچتواوچتو سرونو د با زا نو او زمرو نه هم لکه د نورکونړپه څیر سترګه ونه سوه او له یوه سره یې لوي وا ړه ـ نر او ښځې ، زاړه او ځوا نا ن په وینو کې لت پت کړل . له شپیتو تر اویا او ان تر پینځه اویا پورې طا لبا ن (!؟) یې وځپل او یو ډ یر « ستـــــــــــــــربری » یې په نصیب شو . د کونړ په ولا یت کې د ا ځکه د هغوی ډ یره « لویه فتحه » وه چې څو تنه طا لبا ن ( ما شوما ن ) یې د جګړې د ډ ګر(!؟) نه ژوند ي هم نیولي وو . هغوی چې یې د ا سد ابا د د روغتون نه د ولتي ها ل ته یوړل ، نو ولسمشر هغه طا لب په غیږ کې اوچت کړچې په ټپۍ پښه او نور وجود یې لا پلسترونه لګید لي وو. د امریکني جنرا ل پا م یې هم وروا ړا وه او بیا یې پې له سترګې نه یوه تو ده اوښکه ورتوی شوه . د دغه ستر بري په وړا ند ې ( په مقا بل کې ) بیله ا وښې تویولونه
، نورنو هغه خوا رکي څه کولا ی شول ؟ « پا ی »

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki