FANDOMنازو په کورنۍ کې تر ټولو کوچنۍ وه. لا پنځه کلنه نه وه خو کله کله مو د نجيب کا کا دکان

ته په سودا پسې ليږله . د نجيب کا کا دکان د کوڅې په بر سر کې و. خو هغه ورځ چې نازو

د خپلې ملگرې کور ته په لار د نجيب کا کا د دکان له مخې تيريده ، نجيب کاکا د دې په ليدو د

دکان له منځه د خپل ځای نه پاڅيد او دا يې له لستوڼي ونيوله ؟

چير - . ې ځې جلۍ ؟ خيرت خو دی؟ راځه کلچې مې راوړي

نازو څو شيبې بې ځايه هڅه وکړه چې لاس خلاص کړي ، خو پښې يې سستې شوې ، ورو

: يې وويل

ليلا کره - . ځم

د نازو خبره لا نه وه ختمه شوې چې نجيب کاکا د مټو نه ټينگه ونيوله او د دکان منځ ته يې کش

. کړه

- . راځه راځه کلچې مې راوړي

کا کا چې غ دا ويل ږ يې يو ډول ريږديده ، رنگ يې سور شوی و.همداسې چې د نازو لاس يې

ټينگ نيولی و په بل لاس يې يوه دانه کلکه کلچه له شيشه اي بوتل څخه وايستلّّه او نازو ته يې

ورکړه. نازو سر وښوراوه او لږ شاته شوه . خو مخ يې د دکان د پردې خوا ته اړولی و او د

. پردې يوې څنډې ته يې ځير ځير کتل

د نجيب کاکا دکان چار کونجه و.په دوو خواوو کې د لرگو تاقچې وې چې پکې د ميوو د شربتو

کاغذي قوتي ، دکالو د پوډور قوتي ، برقي گروپونه او نور ډول ډول نوي او زاړه کاغذي او

وسپنيز قوتي او د کالو ژيړ صابون کتارايښی و . د دکان په يو کونج کې د بوجيو يوه پرده ځړول

شوې وه. له پردې سره يوه پسخانه جوړه شوې وه چې کا کا د لمانځه لپاره او کله کله ماسپښين

د يوې سترگې خوب لپاره هلته ته. د د کان مخی ته ټوکرۍ يوبل ته نژدې دوه کتاره ايښودل

شوې وې . بوره ، تور او شين چای ، گوړه ، ماش ، لوبيا ، دال ، او نور ضروري شيان په

همدې ټوکريو کې وو. د ټوکريو تر شا د نجيب کا کا د کيناستو ځای و. يو زوړ ترازو او څو

.تيږې هم د ټوکريو په څنگ کې وې

د نازو دا پرده ډيره بده ايسيده. د پردې نه بوی ته. يو ډول د دوړو او خيرو سريښناکه بوی .هر

کله چې به نازو مور د سودا پسې د نجيب کا کا دکان ته ليږله د نازو سترگو ته همدا پرده

دريدله . د نجيب کا کا ټول دکان سريښناکه و چې د نازو په لمن او لسټونو پورې نښتی و. کله

. خو نازو دا چسپناکي ان په خپل فکر کې احساساوه او ترې نشوای جلا کيدی

اوله ورځ چې نازو دا پرده ليده ټکنده غرمه وه. په کوڅه کې څوک نه ښکاريده. نازو مورمالگې

پسې ليږلې وه . نجيب کاکا په دکان کې نه ښکاريده. نازو له ځانه سره بوگنيدله ، سندره يې بلله

! . په زوره يې غږ وکړ: - اې نجيب کا کا !چيرې يې ؟ مالگه راکه

نجيب کاکا سر د پردې تر شا ښکاره کړ . نازو لږه حيرانه شوه . هيڅکله يې نجيب کا کا لوڅ

سر نه و ليدلی . تل به يې يو لوی پټکې په سر و. دا وار يې سر لوڅ و. سترگې يې سرې وې .

نازو يې چې وليده را مخته شو. شا و خوا يې کوڅې ته وکتل . هيڅوک نه و. خوله يې د شوخو

: هلکانو په شان وازه شوه . نازو ته يې په سترگگو وويل

- ښه مالگه غواړې ؟

.هو. مور مي ويل ښه سپينه مالگه راکه

. راځه راځه چې ښه سپينه مالگه درکم

نجيب بوج کا کا دا وويل او د ۍ يوه څنډه يې پورته کړه او نازو ته يې د سر په اشارې د راتگ

بلنه ورکړه. نازو حيرانه شوه . نجيب کا کا هيڅکله سودا د پردې شا ته نه ساتله نن يې ولې

: مالگه هلته ساتلې ؟ نجيب کا کا بيا غږ وکړ

- راځه . ښه مالگه غواړې که نه ؟ که توره مالگه درکم ؟

: نازو زړه نا زړه دکان ته وختله . له ځان سره يې وويل

م - . مور ې څه ونه وايې چې ولي دکان منځ ته وختم. نه خو ښه مالگه راکوي

. د نجيب کا کا تر شا پسخانې ته لاړله

دپردې تر شا يو کونج جوړ شوی و. نه گردی و او نه اوږد . درې کونجه ځای و. يوازی يو

خيرن پټو د زړې سترنجۍ پر سر پروت وه. نجيب کا کا کښيناست او د نازو خوا ته يې لاس

وغزاوه. نازو وکتل . هيڅ شی نه و. مالگه به چيرې وي . نجيب کا کا داسې ورته کتل لکه وږی

او تندې وهلی سپی چې د غپا زور ونه لري ... په وازه خوله نفس نفس ووهي ؟ او درته گوري

.

مال - کومه ده گه ؟

- . راځه کښينه . مالگه به درکم . نازو يې تر لاس ونيوه او کش يې کړه

»»»»

نجيب . کا کا په زوره وخندل . ژيړ غاښونه يې نازو ته دليوه غاښونو ته ورته ښکاريدل

کا کا خپل پ ټکى پر سر کړ او د پردې څنډه يې پورته کړه . نازو ته يې اشاره وکړه چې ووځی .

نازو زنگيدله . پښې يې سستې وې ، يوه خوا بله خوا لويده. اوښکې يې روانې وې ، شونډې

. يې رپيدې

چې و نه ژاړې . که مور دې خبره شي وژنې دي ، پوهيږې ؟ که خبره دې له خولې ووته

خدای دې شرموي . شرم دی شرم . که بني بشر درباندې خبر شي ، بيا به گورې چې څه تورتم

درباندې لويږي؟

نازو غوښتل چې منډه کړي خو پښې يې درنې وې منډې يې نشوای وهلی . نجيب کا کا ځان په

. خپل ځای کې سمواوه

فکر . دې ونيسه د کلچو پر ميدو دې پښه کيښوده ، گناه لري

نازو ښکته وکتل پښه يې يوې خواته کړه اوله دکان څخه ښکته شوه. د نجيب کا کا غږ يې په

. غوږو کې په نيمو شپه کې د لريو ليوو چيغو ته ورته راته

مال ! گه دې واخله وا نجلۍ

هغه ورځ پر نازو لکه کال تيره شوه . ماتې پيسې يې په ورغوو کې چسپناکه نښتې وې . ټول

ځان يې چسپناکه و. ټوله دنيا خيرنه ا و چسپناکه ورته بريښيده. مور يې ورباندې په قار وه چې

.ځنډ يې کړی او مالگه يې نه ده راوړې

. هغه کرۍ ورځ نازو ژړل . له خدايه ډاريده

»»»»»»

له هغې ورځی وروسته نازو د نجيب کا کا نه ويريدله خو چا ته يې نشوای ويلی . څو وارې يې

زړه کې وگرځيد چې هوسۍ ته ووايې بيا به يې د کا کا خبره ياديدله چې خدای به يې وشرموي .

مور چې کله سودا پسې دکان ته ليږله نازو ورته په زړه کې ښيراوې کولې . مور نه يې بد

راته. دهوسۍ نه يې هم بده راتله ، زمري سره خو هسې هم ورانه وه. ځان خو څه کوې . له

. هماغې ورځې راهيسې يې له خپل ځا نه کرکه کوله. خيرنه ، چسپناکه او بد بويه وه

»»»»

نن : هم نازو ځان بدبويه ،چسپناکه او خيرن احساساوه . تر شونډو لاندې يې وويل

خوشې مې که ليلا کره - . ځم

په . زړه کې يې دعاوې کولې چې يو څوک په کوڅه کې ښکاره شې خو هيڅوک پيدا نه شو

. د نازو شونډې رپيدې شا شا ته يې کتل او د نجيب کا کا تر شا د پردې شا پسخانی ته ننوتله

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki