FANDOM


نری ملک ریشتیا ملک نه و ، خو بس ا سې خلکو په دې نا مه مشهور کړی و . د وجود نه خو نری و، لیکین د ملکۍ نوم ورپورې ځکه خلکو
تړلی و چې په هرځا ی او هره پیښه کې به حا ضرو . غټې غټې خبرې به یې کولې . د جمې (خبرو) او منجړس وا ک به یې د ټکه خپلا وه او
بل چا ته به یې وا رنه ورکا وه . په هر وا د ه او ښه بد ه کې به یې چې یو ځل د خبرو نوبت ونیو بیا نوبل چا ته مجا ل نه وچې د کومې نوې
زړې په اړه خوله وخوځوي . بس یوا ځې هم د د ه خبرې به د کا ڼي کرښه وې . او د ا ځکه چې د منجړس اوقي به همد ې ونو . د هغه خبرې
به په تیره تیره د هروخت د حکومتونوپه پلوۍ وې . سیپتونه به یې ورله کول او په دې به ډ یرخوشا له وچې ولسوا ل یا قوما ند ا ن به ورنه
خبریږي ا و د ه ته به شا بسی وا یي . یوا ځې شا بسی نه ؛ بلکې که د چا د کا ر د پا ره وروا سطه شي نو زر به یې ورله خلا ص کړي او له هغه
سړي نه به د ی خپله لونګۍ مونګۍ هم وا خلي .
که د خبرو او چوتا رۍ له کبله یې د نري ملک لقب نه وي ګټلی نو ښا یي په کورنۍ کې به یې پخوا پخوا کوم ملک تیر شوی وي او کوم
سپین ږیري به ورله د هغه دغه د نیکینې میرا ثي نوم ور کړی وي . هرڅنګه چې وی ، وي به ، خو ا وس ا وس هغه نه یوا ځې چې په خپل
کلي کې په نري ملک مشهورد ی ؛ بلکې په ټوله سیمه کې یې خلک په همد ې نا مه پیژني ، خو خپل نوم یې « زرمحمد » و .
نری خو نری و ، لیکین د ونې نه هم لو ړ چینا ر و . بس هغه د چا خبره وه چې :
په ملا نری په کولمو چنګ ***** موریې د زا ړې غوا شو د ه ورکړي د ینه .
د ا په ملا نری په کولمو چنګ بس د خد ا ی تعا لی یو را نا زل شوی آ فت و آ فت . . . ، بلکل یو آ فت . . .
چې څنګه یې شونډ ه توره شوه او وخت ووا هه ، په بد ا خلا قۍ یې سر شو . په هر ګوډ او چنه به جینکو ته ښکته پورته کید و او د ښو ښو
کورنیو نومونه به یې بد ول . د ا چې د ه ته به په لا س څه ورتلل که نه ، خو د یوې درنې کورنۍ جینۍ به یې هو بهو په ډ یرو کتلو کتلو اوهروخت
څوکید و بد نا موله .
که د یوې خوا نه د کلي په کچه په یوه متبره کورنۍ کې پید ا شوی و ، نو د بلې خوا نه د مور د ریم څلورم زوي وچې د ورکوټیوا لي نه یې ښه په
نا زولتو ب کې را لوي کړی ؤ .
د کلي په سو یه یې د یوې بلې شتمنې کورنۍ د لور سره ورله واد ه وکړ چې د کلیوا لو په وړا ند ې (مقا بل کې) د د ې د وو کورنیو لا س یو شو .
ښځه خو یې د خد ا ی په بد رنګو بد رنګه او ښه غټه خړمبو وه ، لیکین د ه ورته د هغې د کورنۍ له برکته کومه « د و ړه د با ب » نه شوکولای
او ښه ګو زا ره یې ورسره کوله . د ا چې د کورنه با ر(بهر) به هغه څه کول ، یوا ځې خد ا ی ته ما لومه د ه .
*****
ډ یر کلونه تیر شول . نري ملک ته خد ا ی پس له یو پګړ(د رجن ـ ټولګي) نو ڼو نه یو زوي هم ورکړ . زوي یې زلمی شو ا و د پلا ر په شا ن یې
په بله متبره کورنۍکې وا د ه وشو . د هغه هم ا ووه ا ته نو ڼه وزیږ ید ې . د نري د ا نوسیا نې لکه د هغه د نو ڼو په څیر یو وخت وا ده شوې . د د وی
هم نو ڼه زا من وزیږ ید ل . نری ملک نن سبا د نوسو کړوسو خا وند او د کود و ( د کړوسو بچي ) په ا نتظا ر و . د خد ا ی کړه وو میرمن یې د
کړوسو ( د نوسوبچي ) د لید لو نه وروسته ، د ډ یرې ا و ږد ې نا روغتیا له کبله خپل پور پوره کړ .
نری ملک د میرمنې د مرګ نه لنډ ه مود ه ورو سته د بل وا ده په لټه کې شو . ا خوا د ې خوا ترور ترور ګرځید و را ګرځید و او د یوې نیمې زړې
سره به یې په ګوډ چنه پسپسي او بوڼبو ڼي هم کول . پخوا یې هم بل وا د ه ته ولي تخنید ل ، خو د خو ا ښې او سخر(خسر) له ویرې یې سر هم نه شو
خوځولا ی . اوس یې د مخې لوړې ژورې ا وارې او با نه يې جوړه شوه . نوسي کړوسي خو یې ډ یر وو او نورو اولا د ونو ته یې هیڅ ضرورت هم نه و ، لیکین د د ه شوق دې ته کید وچې د یوې پیغلې جینۍ سره د هغې د نا ویتوب جشن ولما نځي .
د « ګلي » ما ما سره یې ما رچه ( د سود ا کولو معا مله ) ووهله . د هغه د مشر زوي د لو رسره یې کوژد ن وکړه او خپله یوه نوسۍ یې د
ګلي ما ما یوه بل زوي ته په بد ل کې ورکړه .
د ګلي مشر زوي توکل خا ن د نري ملک د زوي نه ډ یر کشرو ، خو یره : لور یې په کلي کې د ښا یست بله سیا له نه لرله . نري چې د ګلي
نوسۍ کوژد ن کړه نو د کلي لویو وړو پې د نا لتونوبا را ن جوړ کړ . هغوی به و یل :
ــ د د ه د څه کموت و ؟ څه ضرورت یې لا ره چې په د ې سپین ږ یر توب کې د نوسۍ کړوسۍ په څیر یوه وړه جینۍ ود وي . پښه یې د ګور په غا ړه د ه . ځینو به ویل چې :
ــ پیسه یې ډ یره شوه . له هرې خوا ورته را روا نه د ه نو څه پې وکړي ؟ یو سړی د ی او . . .
بل به په کې را ود نګل :
ــ یره : چې پیسې یې ډ یرې شوې نو جوما ت د ې جوړ کړي ، سرک د ې ورغوي ، روغتون سره د ې مرسته و کړي ، د ښوونځي و د ا نۍ د ې ابا ده کړي ، د خد ا ی د نا مې خیرا تونه دې ورکړي او . . . نه د ا چې د پرد ۍ ما شومه لور د نا وې په جا مو کې کورته را ولي او بیا هغه کمبخته ا سې لا س تر زنې نا سته وي . په هغې یې هم غا ړه بند یږي . ‎‎‎ ــ بل به ویل : نری اوس د ا تیا د وه کم ا تیا کا لو سړی دی . سبا به مړوي او د ا وړه ما شومه چې را وا د ه کړي نو ځوا نه جا نه به کونډ ه شي . د هغې سپیرې د خولې نه لا د شود و بوی ځي .
ــ بل به په کې را وغورځید و . یره : ستا سویې پې څه ؟ وا یي چې « نه کا ر ، هلته څه کا ر » ؟ نری ملک پوشه او ګلی ما ما او د د وی د ا نوی « ما رچه » . *****
نري ملک ښه په ډ نګه ډ ونګه « سره » ډ ولۍ کورته یو ړه . خد ا ی دې لري( نا م خد ا ) نوڼه او لمسیا نې یې ډ یرې وې . زیا تو کلیوا لو پې بد ویل ، خو ځینو ځینو اړو کسا نوبه ورته شا ترغې او خوشا مند ې هم کولې . په متا زۍ متا زۍ او غوړه ما لۍ سره به یې ورته ویل : د ا نوی وا د ه د ې مبا رک شه . خد ا ی به ډ یر زر نر زوي د رکړي . مونږ لاسونه لپه کړي د ي .
*****
د وا د ه څو ورځې تیرې شوې . د خلکو پا م هم بلې خوا ته وا ووښت . نر ی ملک د کوره چند ا نې نه راوتو او که را وبه وتو هم ، غړند غړند به ګر ځید و . ډ بې چنې ته خو هډ و نه را نیژ د ې کید و ، لیکین په جوما ت کې به کله کله د ما نځه په وخت کې را ښکا ره شو . د ورځونه یوه ورځ
نری د هغه شل کا ري ( ا رکا ره ) ملا سره چې د د ه ډ یر نیژ د ې د وست ا و ټول را زونه یې ورته ما لوم وو ، مخا مخ شو . د ې د ملا په جا مه ملا به پخوا تل د هغه د پا ره په جینکو کوډ ې او تا ویزونه هم کول . کله چې په جوما ت کې د واړه غوږ په غوږ شول نو په پسپسو (پسپسکو) یې پيل وکړ .
ملا صیب ته یې د تیرو څو ورځو ټول پټ پټ را زونه وو یل . هغه ورته د واره د خپل علم په برکت هرڅه ټکي په ټکې بیا ن کړل . ملا ورته وویل :
ملک صیب د ا چې د وا د ه په لومړۍ شپه د ر با ند ې کټ ما ت شو او د وا ړه ښځه ـ میړه په ځمکه پریوتلئ او بیا د ا د ومره ورځې ستا په وجود کې د د ې شیمه پید ا نه شوه چې تا د دغې تنکۍ پیغلې چې د جنت حورې او د اومو شود و پیروي ته ورته ده ، د ښځیتوب حق ور ا د ا نه کړ نو ما ته د اسې ښکا ري چې په تا با ند ې چا کوډ ې او تا ویزونه کړي د ي . په سیما نو یې ښه ټینګ ګنډ لی یې !
زه به د رله د د ې ټولو چا ره ولټو م او یو د اسې پو خ تا ویز به د رته که خد ا ی کول ښکل کړم ( ولیکم ) چې ډ یر زر د یو زوي خا وند شې .
ملا صیب ورله ډ یره مود ه ، تا ویزونه څښتونه وکړل ، خو نري ملک د دغې تنکۍ پیغلې د ښځیتوب حق پوره نه کړا ی شو . « پري » خو لا په پیغلو کې هم نه شمیرل کید ه . ځکه چې لا ترد غې د مګړۍ پو رې ا تلس کلنۍ ته نه وه رسید لې . او چې د د غسې تنکۍ پیغلې څښتن ا تیا کلنۍ ته نیژ دې وي نو ګــــــــــــــــــــــــر سره په د رو او د رملو لا هم نه را پا ریږ ي . « پا ی »

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki