FANDOMد محفوظ مور لگيا ده خبرې کوي خو زه يې نه اورم . غوږ ورته نه ږدم . خبرې يې تکراري

دي . ما ښام چې کورته ځم د ورځې حال راته وايي . سهار بيا خپل خوبونه راته بيانوي . نور

يې خبرې راته خوند نه راکوي . د محفوظ د مور ژوند هم تکراري او يو نواخته دی . سهار

. پاڅيږي ما ته چای دموي . کور پاکوي بيا دوډۍ پخوي . د شپې خوبونه ويني

محفو د ظ د مور عمر ما ته نه دی مالوم . د مخ گونځې يې بيخې ډيرې دي ښايي تر ما مشره

وي . خو دېته هم د خپل عمر پته نه لگيږي . په دې هم نه پوهيږي چې لومړی اولاد يې څو کاله

مخکې پيدا شوی . دا وايي ورته د وخت او ساعت او کال چل نه ورځي . د ډيرو شيانو چل نه

ورځي . د رنگونو فرق هم نشي کولای . د زرغون په ځای شين راوړي د سره په ځای ابي .

يوازې په تور او سپين پوهيږي . د سهار ماسپښين مازديگر ماښام توپير هم د ملا له اذان سره

. کولای شي

دا تر ما مشره ده خو زما کارونه کوي . يا ښايي غوسو او غريبيو خواره کړې وی او په اصل

کې تر ما ځوانه وي . مېړه يې ايران ته تللی ، څو کاله کېږي چې احوال يې نه دی راغلی . دا

يې چې کله يادوي زامن يې ورباندې په قاريږي چې ولې يې يادوي . اوس چې کله د ايران خبر

په تلويزيون کې وويني سترگې تلويزيون ته نيسي ، خپل مېړه لټوي . مشر زوی يې د طالبانو

. سره په جگړې کې وژل شوی دی

دا چې کله خپل زوی يادوي ورسره هغه بدې ورځې يادوي چې د شهيدۍ د معاش د اخيستلو

. لپاره ټاکلي دفتر ته تلله . اوس هغه معاش بند شوی دی

د محفوظ مور باندی مې په اولو ورځو کې ډير زړه خوږيده . د کتابونو خبرې مې په زړه کې

گرځيدې چې خلک ناپوه ساتل کېږي او ورته د پوهې موقع نه ورکول کېږي نو گناه د هغو ده

چې دې خلکو ته يې د پوهې او روزنې لارې نه دې برابرې کړي . خو اوس مې د دې ناپوهي

په غوسه کوي . خبرو ته يې غوږ نه ږدم . سترگو ته يې نه گورم . دا هم چې راته ځيره شي

. ورباندې په قاريږم

د سيورې په شان ده. راسره ده خو شتون نه لرځ . گورم يې خو لمسوم يې نه . اورم يې خو غوږ

. ورته نه ږدم

يم زه له ځان سره په دعوا . فکر مې يو څه وايي خپله بل څه کوم . زړه مې وايي د محفوظ

مور بيچاره مظلومه ده . په هيڅ نه ده خبره . دا خو د دې گناه نه ده چې د مربا او د غاښو د

کريم توپير نشي کولای . دومره چې دا ماته بې سره ښکاري دومره به زه دې ته بيکاره مالومېږم

. . ولې به ورته په غوسه کېږم

»»»»»»»»»

دتيلفون زنگ اورم . له ځانه سره وايم نه يې پورته کوم . ستړې يم بيا به وروسته څواب ورکم .

: د محفوظ د مور د کلکو گامونوغږ اورم تيلقون يې ماته راوړی

- . دغه ده تيلفون دې

: ورباندې چيغه کوم

- په تا يې څه ؟ ولې دې راته راوړ ؟

خپل غږ راباندې بد لگيږي . لکه چې د بل چا وي او د ليرې نه يې واورم . د تيلفون زنگ هم

.راباندې بد لگيږې

! بلې –

سلامونه . يم . بيا هم زه

شاعر ملگری مې دی چې پرون يې راته د نوي کار مبارکي راکړه او اوس يې بيا تيلفون کړی .

دوه کاله مخکې يې مېرمن مړه شوه او دی يې ډير وځوراوه . ملگري يې وايې دى په خپلې

: مېرمنې مېن و . نه پوهيږم بيا يې ولې تيلفون کړی .غږ يې ورو اورم

يوه پوښتنه وکړم خوا دې نه بديږي؟

. ولی به مې خوا بده شي ؟ وواياست

. خوپه زړه کې وايم خامخا کار يې چېری بند دی ما واسطه کوي

زما سره گډ ژوند کوې ؟

. چوپه پاتې کېږم

فکر کوم. واده ؟ اوس ؟

ټول هغه صفتونه مې چې پخپلو مقالو کې د ناوې ا و مېرمنتوب لپاره ليکلي و او ورباندې مې د

تپل شويو ذهني مېعارونو نوم ايښی وو په زړه کې مې راو گرځيدل . ښځه چې واده کوځ بايد

....ځوانه وي ښايسته وځ د کور په کار بلده وځ او .....او ....او

. زه به ورباندې فکر وکم

.......... زه له ډيره وخته راهيسې په تا مېن وم خو واده

. خبرې يې نه اورم تکراري دي . د کتابونو د مېنې کېسو ته ورته دي

: غوږی ږدم . د محفوظ مور پوښتنه کوي

څوک و؟

. زه ځواب نه ورکوم

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki