FANDOMنفس مې بند يږي.. پوزه مې بنده ده. زه وايم زړۀ مې چوي. يوه ذره تازه هوا غواړم . کړکۍ

ټولې بندې دي . پنډې پردې ور پورې کش دي . د رڼا او هوا د لگيدو لارې يې نيولي دي .

. يو غټ تورمچ کله په يو ديوال او کله په بل لگيږي اوبيا زر پټيږي

د پردې يوه څنډه ورو پورته کوم . دوړي ورنه لټيږي ، خولې ته مې ننوځي . د پردې تر شا

ښيښه په خيرو او دوړو توربخونه شوې او بهر ورنه نه ښکاري . د کړکۍ يوه دروازه

خلاصوم . د تازه هوا څپه دننه راځي . بې واکه سر د باندې وباسم اوپه پوزې ساه اخلم. ځان

. سره وايم کشکي مې مخکې کړکۍ خلاصه کړې وای

. د هلکانو خندا اورم

خدازده څه شي ته خاندې ؟

ښکته گورم . کاريگران دي خټې کوي . يو خټو ته ناست دی . بل د اوبو ستل نيولى .څو قد او

نيم قد هلکان هم د کاريگرانو په منځ کې ولاړ دي

که گورم څو کارگران پاس ما ته گوري . يوۀ لاس تر سترگو پورې چتر کړی ، بل خپل يوم

په دواړو لاسونو نيولی اويو بل ناست دی او لاسونه يې پر زنگنو ايښي . يو روان دی خو سر

. يې زما د کړکۍ خواته کوږ کړى

. زړۀ مې گړوپ لويږي . ژر کړکۍ بندوم . پردې کشوم . بيرته په يوۀ کونج کې کېنم

څه کېږي ؟ څه وکم ؟

دوی خو وليدم ؟! چا پيژندلې و نه اوسم . چا ته و نه وايي ؟

****

. څوک دروازه ټکوي . غږ نه کوم . د کور خاوند دی ښايي ليدلې يې وم

د دروازې ټک ټک لاپسې لوړيږي

ټک ټک ټک ټک .........ټک ټک ټک ټک

. بيا غږ نه کوم. څو شيبې چوپتيا ده بيا د پښو غږ اورم چې ورو ورو ليري کېږي

بيا هماغه چوپتيا ده ،هماغه گرمي ، هماغه د يوازيتوب بوی او هماغه سرگردانه مچ ، هماغه

. ديوالونه �او زه

يم مچ په عذابه کړې . دا دريم ځل دی چې په پوزه مې کېني . ولاړيږم او د مخامخ کړکۍ

څنگ ته دريږم . دا کړکۍ دسړک خو ا ته خلاصيږي . دا واري احتياط کوم او د پردې يوه څنډه

داسې پورته کوم چې مخ مې ترې نه ښکاري . ښيښې ډيرې خيرنې نه دي او بيرون ورنه ښه

. مالومېږي

سړک له خلکو ډک دی . راز راز موټرونه روان دي . يو له بله مخکې کېږي . د پياده روو ،

.کراچېو او ماشومانو گڼه گوڼه ده

د سړک په بله غاړه دوه وړې جنکۍ ولاړې دي . د يو بل لاس يې نيولى دى . دواړه هم قد او

اندازه ښکاري . د دواړو په يو لاس کې د سودا کڅوړه ده. دوی د موټرو وار څاري چې له

. سړک نه اخوا واوړي خو دومره په خبرو سره بوختي دي چې پاس نه گوري

شي زه د پردې له هماغې څنډې دوی ته گورم او منتظره يم چې د سړک نه دې خوا تيرې

.جنکۍ هماغسې په خبرو لگيا دي خو يو وارې د سړک په منځ کې راونيږي . د موټرو او

خلکو له منځه تيريږي . يوې خوا او بلې خوا ته اوړي خو لاسونه نه خوشي کوي . دوی د

سړک دې خواته نژدې کېږي او ماته يې څيرې ښه مالومېږي . سترگې مې پر دوى دوو نښتي

دي چې گورم يو غټ جگ سړی ، ته وا د خپلی غټې خيټې ترشا د جنکېو په لور لوی لوی

گامونه اخلي او لاسونه يې دواړو خواو ته داسې خوځوي چې ته وايي د څپو په منځ کې لامبي .

جنکۍ چې سړي سره مخامخ کېږي يوې خواو بلې خوا ته کېږي خو لاسونه نه خوشي

. کوي،غواړي د سړي له څنگه تيرې شي . د سړي له څنگل سره يوه لگيږي ، پر شا غورځي

کې د سودا دوه کڅوړې د سړک په منځ توييږي. کچالان ، روميان او پياز د لارويو ترپښو او د

موټرونو تر ټيرونو لاندې رغړي ؟

جنکۍ دواړه په بيړه او وارخطايي ولاړيږي ، خپلې لمنې ټکوي، يو بل ته او تيتو شويو ترکاريو

: ته گوري. کړکۍ خلاصوم. بې اختياره غږ کوم

! هې جينکۍ

يوه چې کړکۍ ته لږه نژدې ولاړه ده پاس گوري او پر ما يې سترگې لگيږي . بلې ته څه وايي .

. هغه هم زما خواته گوري. دواړه د شونډو په څنډو کې مسکېږي . زه هم ورته مسکېږم

نه شرمېږې لويه ښځه يې ځان خلکو ته ښيې ؟

د غږ لوري ته گورم . يو سپين ږيری د مخامخ کور په تراس کې ناست دی ، زما خواته گوري.

کړکۍ ژر پورې کوم . له ځانه سره وايم : دا څه وشول ؟

. پردې کشوم. د کوټې په کونج کې پر چوکۍ کېنم

. بيا څوک دروازه ټکوي

- څوک يې ؟

. ترور زه يم عبدالله

. عبدالله ما ته ډوډۍ راوړې

. سلام

.سلام . ډيره گرمي ده

: عبدالله وايي

- که دواړه کړکۍ خلاصې کړې ډيره ښه هوا چليږي . خو د کور تر شا کاريگران ښکاري او

.مخې ته خو هم سړک دی .دا پنډې پردې ښې دي دباندې دې څوک نه شي ليدلى

. ! نه ښکارم . مننه

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki